BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo specifikacija

 • Jau parengta BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo specifikacija vykdant projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ (toliau – BIM-LT projektas). Su ja galite susipažinti čia, taip pat su specifikacijos priedu Nr. 1 (nuoroda) ir priedu Nr. 6 (nuoroda).
 • BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo specifikacija parengta siekiant pasiruošti BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimui ir vadovaujantis BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo plano reikalavimais. BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo specifikacija rengimo metu buvo derinama su BIM-LT projekto veiklos konsultavimo grupe ir BIM-LT projektu suinteresuotomis šalimis (patariamasis komitetas).
 • BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo specifikacija apima:
  • BIM norminių dokumentų (ND) parengimo užduotis, reikalavimus ir laukiamus rezultatus.
  • BIM pirkimų metodinių dokumentų (VPD) parengimo užduotis, reikalavimus ir laukiamus rezultatus.
  • BIM teikiamos naudos vertinimo ir stebėsenos (NVS) metodikos parengimo užduotis, reikalavimus ir laukiamus rezultatus.
  • Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus (NSIK) parengimo užduotis, reikalavimus ir laukiamus rezultatus.
  • Mokymų, susijusių su BIM norminių dokumentų, klasifikatoriaus, viešųjų pirkimų vykdymo metodinių dokumentų, standartinių sutarčių formų, kai taikomas BIM, ir BIM teikiamos naudos vertinimo ir stebėsenos metodikos taikymu, parengimo užduotis, reikalavimus ir laukiamus rezultatus.
  • BIM dokumentų (BIM1) 2020 liepos 1 d. parengimo užduotys, reikalavimai ir rezultatai.
 • BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo specifikacija, joje numatytomis užduotimis bei  BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo grafiku turi būti vadovaujamasi vykdant veiklas BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo etape.
 • Esant poreikiui, BIM-LT projekto vykdytojo arba BIM-LT projekto priežiūros komisijos sprendimu Projekto veiklų įgyvendinimo specifikacija ir detalus Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas gali būti tikslinami, prieš tai pakeitimus suderinus su Projekto vykdytoju ir Projektu suinteresuotomis šalimis (patariamasis komitetas).
 • Atliekant BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo specifikacijos užduotis, turi būti vadovaujamasi Strateginio planavimo dokumentu, apibrėžiančiu statinio informacinio modeliavimo (BIM) diegimo Lietuvos statybos sektoriuje strategiją (BIM strategija).