Esamos situacijos analizės dokumentai

BIM-LT projekto veiklos grupė, kurią sudaro Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Kauno technologijos universiteto ekspertai, atliko esamos situacijos analizę ir parengė šešis analizės dokumentus:

  • Esamos situacijos analizė ir galutiniai pasiūlymai dėl BIM norminių dokumentų projektinių nuostatų ir jų taikymo veiklos modelio ir konsultavimosi su visuomene (toliau – BIM-LT WP1 dokumentas).
  • Esamos situacijos analizė ir galutiniai pasiūlymai dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų projektinių nuostatų ir jų taikymo veiklos modelio bei konsultavimosi su visuomene (toliau – BIM-LT WP2 dokumentas).
  • Esamos situacijos analizė ir galutiniai pasiūlymai dėl BIM teikiamos naudos vertinimo ir stebėsenos metodikos parengimo ir konsultavimosi su visuomene (toliau – BIM-LT WP3 dokumentas).
  • Esamos situacijos analizė ir galutiniai pasiūlymai dėl nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus redakcijos parengimo ir konsultavimosi su visuomene (toliau – BIM-LT WP4 dokumentas).
  • Esamos situacijos analizė ir galutiniai pasiūlymai dėl mokymų, susijusių su BIM norminių dokumentų projektinių nuostatų komplektu, klasifikatoriumi, pasiūlymais dėl viešųjų pirkimų vykdymo metodinių dokumentų ir BIM teikiamos naudos vertinimo ir stebėsenos metodikos taikymu, preliminarios programos gairių ir plano (toliau – BIM-LT WP5 dokumentas).
  • Bendrosios BIM techninės ir informacinės infrastruktūros esamos situacijos analizė ir pasiūlymai (toliau – BIM-LT WP6 dokumentas).

Šių dokumentų pagrindu parengta BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo specifikacija.

BIM-LT WP1 dokumentas:

Atlikta Lietuvos ir BIM metodiką naudojančių užsienio šalių statinio gyvavimo ciklų (SGC) etapų analizė, tarptautinių standartizacijos institucijų priimtų BIM metodikos taikymą reglamentuojančių standartų analizė, taip pat ir BIM norminių dokumentų sandaros principų analizė pagal BIM metodiką naudojančių užsienio šalių patirtį. Išnagrinėti BIM brandos lygių apibrėžimo kriterijai ir taikymo atvejai pagal BIM metodiką naudojančių užsienio šalių patirtį. Įvertintas kuriamos BIM LT metodikos taikymo poveikis valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklai, SGC etapams įgyvendinti reikalingų paslaugų, produktų tiekimo grandinėje dalyvaujantiems subjektams, taip pat įvertintos kuriamos BIM LT metodikos priežiūros, palaikymo, plėtros ir atnaujinimo (tolimesnio vystymo, prisitaikymo prie pokyčių) galimybės. Esamos situacijos analizė pateikta šio dokumento 1.1-1.4 ir 1.6-1.8 poskyriuose. Su BIM-LT WP1 dokumentu galite plačiau susipažinti čia, taip pat su dokumento priedu Nr. 1 (nuoroda), priedu Nr. 2 (nuoroda) ir priedu Nr. 3 (nuoroda).

BIM-LT WP2 dokumentas:

Dokumente pateikta Lietuvos ir BIM metodiką naudojančių užsienio šalių pirkimų vykdymo metodinių dokumentų sandaros principų analizė (2.1. skyrius). Šiame skyriuje pateikta pirkimų vykdymo dokumentų SGC etapams analizė pagal Lietuvos teisės aktus (2.1.1. skyrius) – išnagrinėti pagrindiniai viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai ir metodiniai dokumentai išskiriant nuostatas, susijusias su BIM taikymu, pateikta informacija, kokiems SGC etapams yra parengti viešųjų pirkimų metodiniai dokumentai. Taip pat pateikiama kitų šalių SGC etapams įgyvendinti reikalingų paslaugų, produktų, pastatų, inžinerinių statinių ir kitų savo paskirtimi statiniams artimų objektų pirkimo vykdymo metodinių dokumentų analizė (2.1.2. skyrius). Toliau pateikiama Lietuvos viešojo turto SGC etapų paslaugų viešųjų pirkimų vykdymo dokumentų tinkamumo BIM metodikos taikymo aspektu analizė (2.1.3. skyrius) – detaliau išanalizuoti dokumentai, kuriuose įtrauktos nuostatos dėl BIM taikymo, kritiškai įvertintas jų pritaikomumas BIM metodikos taikymo aspektu, pateiktas galiojančių viešųjų pirkimų metodinių dokumentų, kuriuos reikėtų tikslinti siekiant efektyvaus BIM prievolės įgyvendinimo, sąrašas bei jame išvardintų dokumentų tikslinimo apimtys. Su BIM-LT WP2 dokumentu galite plačiau susipažinti čia.

BIM-LT WP3 dokumentas:

Dokumente apžvelgiama objektai ir jų parametrai, naudojami BIM metodikos taikymo naudai nustatyti (3.1 skyrius), būdai, naudojami BIM metodikos taikymo naudai nustatyti, BIM NVS metodikos parengimo gairės (3.2 skyrius), pateikiama kuriamos BIM LT metodikos taikymo poveikio valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklai BIM NVS metodikos taikymo kontekste analizė (3.3 skyrius), BIM NVS metodikos sukūrimo (adaptavimo), palaikymo ir vystymo kaštų analizė ir rekomendacijos (3.4 skyrius), BIM- LT metodikos priežiūros, palaikymo, plėtros ir atnaujinimo (tolimesnio vystymo, prisitaikymo prie pokyčių) galimybių analizė BIM NVS taikymo kontekste (3.5 skyrius), BIM NVS metodikos konsultacijų su visuomene rekomendacijos (3.6 skyrius) ir pasiūlymai dėl BIM NVS metodikos, taikant SGC procesuose, išbandymo metodikos gairių (3.7 skyrius). Su BIM-LT WP3 dokumentu galite plačiau susipažinti čia.

BIM-LT WP4 dokumentas:

Statybos projektų skaitmeninimas, lydimas su jais susijusių procesų automatizavimo, reikalauja maksimaliai konkrečios ir vienareikšmės, unifikuotos ir standartizuotos statinių elementų aprašymo sistemos panaudojimo. Tokiu būdu, esamo ar kuriamo statinio projekto loginio struktūravimo, elementų identifikavimo, paieškos ir kitų operacijų realizavimo funkcijos tektų svarbiausiai statybos informacijos sisteminimo priemonei – nacionaliniam statybos informacijos klasifikatoriui (NSIK). Dokumente nagrinėjami teisės aktai ir kiti norminiai dokumentai, taip pat ISO standartai, kryptingai nagrinėjama tema analizuojami šalies ir užsienio mokslinės literatūros šaltiniai ir publicistika. Su BIM-LT WP4 dokumentu galite plačiau susipažinti čia.

BIM-LT WP5 dokumentas:

Dokumente pateikiama viešojo sektoriaus, viešo valdymo institucijų ir savivaldybių darbuotojų gebėjimų dirbti taikant BIM metodiką analizė, viešojo sektoriaus, viešo valdymo institucijų ir savivaldybių darbuotojų mokymų poreikių vertinimas, atliekamas mokymo metodų parinkimas, pateikiamas susijusių su BIM kompetencijų ir kvalifikacijos sistemos sukūrimo poreikių ir apimčių vertinimas, kuris apima esamos situacijos analizę ir siūlomą susijusių su BIM kompetencijų ir kvalifikacijos suteikimu ir pripažinimu modelį. Su BIM-LT WP5 dokumentu galite plačiau susipažinti čia.

BIM-LT WP6 dokumentas:

Dokumentas apima BIM metodikos taikymo galimybių Lietuvoje, atsižvelgiant į reikalavimus SGC procesų informacijai ir duomenims teikti ir gauti per Lietuvos informacinius išteklius, vertinimą, viešojo sektoriaus valdomų ir eksploatuojamų statinių ir kitų jiems naudojimo paskirtimi artimų objektų duomenų ir informacijos turinį, duomenų ir informacijos valdymo ir perdavimo technologijų analizę. Su BIM-LT WP6 dokumentu galite plačiau susipažinti čia.