Priimti Viešųjų pirkimų įstatymų pakeitimai

2020 m. gegužės 20 d. Vyriausybė priėmė sprendimą, kad statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, toliau – BIM) metodų taikymas turi tapti viešojo sektoriaus įgyvendinamų statinių ir (ar) jiems pagal paskirtį artimų objektų statybos, įrengimo projektų, atitinkamai ir su jais susijusių viešųjų pirkimų sąlygų ir procedūrų dalimi, nes vienas esminių svertų, skatinant BIM metodų taikymą visame statybos sektoriuje – atitinkamų reikalavimų nustatymas vykdant viešuosius pirkimus. Tai patvirtina ir daugiausia šioje srityje pažengusių užsienio valstybių patirtis, ir remiant Europos Komisijai parengtas Europos viešajam sektoriui skirtas BIM diegimo vadovas (toliau – vadovas), kuriame išdėstyti bendrieji principai, kaip diegti ir taikyti BIM, formuojant nacionalinę statybos sektoriaus ir su juo susijusių viešųjų pirkimų politiką. Vadovą parengė EU BIM Task Group, kurią sudaro ES šalių narių, EEE narių viešojo sektoriaus institucijų, suinteresuotų BIM plėtra viešojo sektoriaus įgyvendinamuose statinių statybos projektuose, atstovai.

Aplinkos ministerija parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau – įstatymų projektai). Vyriausybė 2020 m. liepos 1 d. pritarė įstatymų projektams ir juos pateikė Lietuvos Respublikos Seimui.

Įstatymų projektai per Teisės aktų informacinę sistemą buvo derinti su visuomene ir 60 institucijų ir organizacijų, įskaitant ministerijas, valstybės ir savivaldybių institucijas, Europos Sąjungos priemonių įgyvendinimą administruojančias įstaigas, viešojo turto valdytojus, asocijuotas struktūras, projektuotojų, rangovų atstovus ir kitas organizacijas.

2021 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo pakeitimus, kuriais numatoma, kad perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose, be kitų reikalavimų, privalės nurodyti reikalavimus ir (arba) kriterijus dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka. Įstatymų pakeitimai įsigalios 2021 m. gruodžio 1 d.

Prievolė nuo 2021 m. gruodžio 1d. taikyti bendradarbiavimu pagrįsto BIM metodus projektuojant, statant ir įrengiant viešojo sektoriaus statinius ir kilnojamuosius objektus (elektros tinklus, dujotiekius ir kt.) bus nustatoma palaipsniui. Konkrečius šių metodų taikymo atvejus ir tvarką iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. turės nustatyti Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Įgyvendinamųjų teisės aktų projektai bus derinami su institucijomis, organizacijomis, visuomene.