Privalomas statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL REIKALAVIMŲ IR (ARBA) KRITERIJŲ DĖL STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO METODŲ TAIKYMO

2021 m. gruodžio 8 d. Nr. 1061

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 13 punktu ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad reikalavimai ir (arba) kriterijai dėl privalomo statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo aplinkos ministro nustatyta tvarka turi būti nurodyti pirkimo dokumentuose perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams (toliau kartu – pirkimų vykdytojai) tais atvejais, kai perkamos ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugos, naujos statybos, rekonstravimo darbai, kilnojamųjų daiktų (elektros energijos persiuntimui skirtų žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijų, oro kabelių linijų, požeminių ir povandeninių kabelių linijų ir jų technologiniųpriklausinių, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalų, linijas laikančių atramų ir kitų technologinių priklausinių, taip pat vartotojo elektros įrenginių, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių, ryšių linijų, ryšių kabelių, ryšių kabelių kanalų sistemų (toliau – kilnojamieji daiktai)) įrengimo, pertvarkymo projektavimo paslaugos, įrengimo, pertvarkymo darbai, kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo paslaugos, atnaujinimo (modernizavimo) darbai įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektus, kai statiniai, kilnojamieji daiktai, kvartalai atitinka visas šias nurodytas sąlygas:

1.1. statybos skaičiuojamoji kaina, nustatyta pagal valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotų ir oficialiai paskelbtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo palyginamuosius ekonominius rodiklius, arba planuojama įrengimo, pertvarkymo investicijų suma yra lygi arba viršija:

1.1.1. pastatams – 5 mln. Eur;

1.1.2. inžineriniams statiniams, kilnojamiesiems daiktams – 10 mln. Eur;

1.1.3. įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektus atnaujinamiems (modernizuojamiems) kvartalams – 5 mln. Eur;

1.2. projektavimo paslaugų pirkimų procedūros pradėtos po 2022 m. vasario 28 d., išskyrus atvejus, kai pirkimų procedūros atliekamos pagal iki 2022 m. vasario 28 d. sudarytas preliminariąsias sutartis, kurių pagrindu vyksta atnaujintas tiekėjų varžymasis, ar sukurtas dinamines pirkimo sistemas, pagal kurias atliekami pirkimai.

2. Nustatyti, kad statinio informacinio modeliavimo metodai, reikalavimai dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo ir sąlygos, nurodytos šio nutarimo 1 punkte, neprivalomi pirkimų vykdytojams, kai:

2.1. perkamos projektinių pasiūlymų rengimo paslaugos;

2.2. perkami kultūros paveldo statinių (ar jų dalių) ir kitų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai ir tvarkomieji statybos darbai.

3. Rekomenduoti pirkimų vykdytojams reikalavimus ir (arba) kriterijus dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo aplinkos ministro nustatyta tvarka nurodyti pirkimo dokumentuose tais atvejais, kai perkamos ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugos, naujos statybos, rekonstravimo darbai, kilnojamųjų daiktų įrengimo, pertvarkymo projektavimo paslaugos, įrengimo, pertvarkymo darbai, kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo paslaugos, atnaujinimo (modernizavimo) darbai įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektus, kai statiniai, kilnojamieji daiktai, kvartalai neatitinka 1 punkte nurodytų sąlygų.

4. Nustatyti, kad:

4.1. 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 1.1.1 papunkčio redakcija:

„1.1.1. pastatams – 3 mln. Eur;“.

4.2. 2026 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 1.1.1 papunkčio redakcija:

„1.1.1. pastatams – 1,5 mln. Eur;“.

4.3. 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 1.1.2 papunkčio redakcija:

„1.1.2. inžineriniams statiniams, kilnojamiesiems daiktams – 5 mln. Eur;“.

4.4. 2026 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 1.1.2 papunkčio redakcija:

„1.1.2. inžineriniams statiniams, kilnojamiesiems daiktams – 3 mln. Eur;“.

4.5. 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 1.1.3 papunkčio redakcija:

„1.1.3. įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektus atnaujinamiems (modernizuojamiems) kvartalams – 3 mln. Eur;“.

4.6. 2026 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 1.1.3 papunkčio redakcija:

„1.1.3. įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektus atnaujinamiems (modernizuojamiems) kvartalams – 1,5 mln. Eur;“.

Ministrė Pirmininkė                                                                                           Ingrida Šimonytė

Aplinkos ministras                                                                                           Simonas Gentvilas

Su nutarimu susipažinti galite čia

Su Užsakovo informacijos reikalavimais susipažinti galite čia