2021 m. sausio 1 d. privalomas BIM metodų taikymas

2020 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė šiuos sprendimus:

1. Bendradarbiavimu pagrįsto statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymą laikyti esmine priemone siekiant efektyvesnio išteklių planavimo ir naudojimo projektuojant ir statant statinius, geresnės viešųjų gėrybių, paslaugų kokybės naudojant pastatytus statinius ir pritarti Aplinkos ministerijos pasiūlymui šiuos metodus taikyti projektuojant, statant ir įrengiant viešojo sektoriaus statinius ir (ar) jiems pagal paskirtį artimus kilnojamuosius daiktus (žemos ir vidutinės įtampos elektros tinklus, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekius, ryšių linijų, ryšių kabelių, ryšių kabelių kanalų sistemas) (toliau – kilnojamieji daiktai).
2. Atsižvelgiant į užsienio valstybių patirtį nustatant ir įgyvendinant tokio pobūdžio priemones nacionaliniu lygiu, Lietuvos Respublikoje susidariusią padėtį dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, įvertinus tai, kad visoje šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, o nuo 2020 m. kovo 16 d. – karantinas, taip pat atsižvelgiant į jau matomą karantino neigiamą poveikį socialinei aplinkai bei ekonomikai ir vertinant šio poveikio stiprėjimo riziką, pritarti nuosekliam ir etapais pagrįstam prievolės taikyti statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodus projektuojant, statant ir įrengiant viešojo sektoriaus statinius ir kilnojamuosius daiktus įvedimui, apibrėžiant ir nuosekliai plečiant šią prievolę taikančių subjektų (įtraukiant biudžetines įstaigas, valstybės įmones ir akcines bendroves, kurių savininkė ar pagrindinė akcininkė yra valstybė) ir objektų, kuriems ji taikoma, grupes.
3. Nustatyti, kad statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodai pagal 4 punkte nurodytuose norminiuose dokumentuose išdėstytus reikalavimus būtų privalomai taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d. projektuojant, statant naujus, rekonstruojant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamus statinius, projektuojant, įrengiant, pertvarkant kilnojamuosius daiktus, atitinkančius visus šiuos reikalavimus:
3.1. projektavimo, statybos, įrengimo darbų užsakovas yra vienas šių subjektų: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, valstybė įmonė Turto bankas, akcinė bendrovė „Litgrid“, akcinė bendrovė „Amber Grid“, akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“;
3.2. statinio techninio ar techninio darbo projekto, kilnojamojo daikto projekto rengimas trunka (skaičiuojant nuo projektavimo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo datos iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo datos ar kilnojamojo daikto projekto užbaigimo) 12 mėnesių arba ilgiau;
3.3. statybos skaičiuojamoji kaina, nustatyta pagal valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registruotas ir paskelbtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, palyginamuosius ekonominius rodiklius, arba planuojama įrengimo, pertvarkymo investicijų suma yra lygi arba viršija:
3.3.1. pastatams – 5 000 000 Eur;
3.3.2. inžineriniams statiniams, kilnojamiesiems daiktams – 10 000 000 Eur;
3.4. projektavimo, statybos, rekonstravimo, įrengimo, pertvarkymo darbai, numatyti įgyvendinti 3.1 papunktyje minimų subjektų aktualiuose (strateginiuose) veiklos planuose;
3.5. projektavimo paslaugų pirkimo dokumentai pradėti rengti po 2021 m. sausio 1 d.
4. Statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodus, projektuojant, statant naujus, rekonstruojant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamus statinius, projektuojant, įrengiant, pertvarkant kilnojamuosius daiktus, atitinkančius 3 punkte nustatytus reikalavimus, taikyti vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintais norminiais dokumentais:
4.1. dokumentu, nustatančiu užsakovo (statytojo, turto valdytojo) reikalavimų informacijai parengimo reikalavimus;
4.2. dokumentu, nustatančiu BIM projekto įgyvendinimo plano parengimo reikalavimus;
4.3. dokumentu, nustatančiu pavyzdinį projektavimo paslaugų ir rangos paslaugų sutarties, kai taikomas statinio informacinis modeliavimas (BIM), priedą.
5. Rekomenduoti 3.1 papunktyje minimiems subjektams nuo 2021 m. sausio 1 d., įgyvendinant 4 punkto reikalavimus, statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodus taikyti projektuojant, statant naujus, rekonstruojant statinius, projektuojant, įrengiant, pertvarkant kilnojamuosius daiktus, neatitinkančius 3.2–3.5 papunkčių reikalavimų.
6. Rekomenduoti 3.1 papunktyje neminimiems viešojo sektoriaus subjektams (valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, valstybės ir savivaldybių įmonėms ir akcinėms bendrovėms, kurių savininkė arba pagrindinė akcininkė yra valstybė ar savivaldybė) nuo 2021 m. sausio 1 d., įgyvendinant 4 punkto reikalavimus, taikyti statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodus projektuojant, statant naujus, rekonstruojant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamus statinius, projektuojant, įrengiant, pertvarkant kilnojamuosius daiktus, atitinkančius 3.2–3.5 papunkčių reikalavimus.
7. Pavesti Aplinkos ministerijai:
7.1. iki 2020 m. liepos 1 d. parengti ir patvirtinti 4 punkte minimus norminius dokumentus;
7.2. užtikrinti, kad 3.1 papunktyje nurodyti subjektai būtų konsultuojami dėl 3.2–3.5 papunkčių reikalavimų įgyvendinimo ir 4 punkte minimų norminių dokumentų taikymo;
7.3. iki 2020 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 35 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektus, kuriais būtų pasiūlytos nuostatos dėl privalomo 3 ir 4 punktų reikalavimų taikymo, suteikiant galimybę Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotam subjektui apibrėžti šių reikalavimų turinį ir jį privalomai taikančių subjektų ir objektų, kuriems taikomi šie reikalavimai, grupes;
7.4. iki 2021 m. birželio 30 d. parengti ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl 3 ir 4 punktų reikalavimus privalomai taikančių subjektų ir objektų, grupių išplėtimo, šių pasiūlymų įgyvendinimo terminų ir su tuo susijusių sprendimų projektus;
7.5. iki 2020 m. gruodžio 31 d. parengti ir pateikti Vyriausybei strateginio planavimo dokumento, kuriame būtų apibrėžta statinio informacinio modeliavimo (BIM) diegimo valstybės lygiu strategija, projektą.
8. Pavesti Energetikos ministerijai, Susisiekimo ministerijai ir Finansų ministerijai užtikrinti, kad iki 2021 m. sausio 1 d. būtų parengti ir patvirtinti 3.1 papunktyje minimų subjektų aktualių (strateginių) veiklos planų pakeitimai, kuriais būtų numatytas 3 punkto reikalavimų įgyvendinimas.
9. Pavesti Viešųjų pirkimų tarnybai kartu su Aplinkos ministerija iki 2020 m. rugsėjo 30 d. parengti ir paskelbti Projektavimo paslaugų pirkimo gairių, Statybos darbų pirkimų gairių pakeitimus, kuriuose būtų atsižvelgta į 3 ir 4 punktų nuostatas.