Privalomas statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2021 M. GRUODŽIO 8 D. NUTARIMO NR. 1061 „DĖL REIKALAVIMŲ IR (ARBA) KRITERIJŲ DĖL STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO METODŲ TAIKYMO“ PAKEITIMO

2024 m. sausio 24 d. Nr. 78

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimą Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO METODŲ TAIKYMO ATVEJŲ NUSTATYMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 13 punktu ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad privalomo statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo kriterijai aplinkos ministro nustatyta tvarka turi būti nurodyti pirkimo dokumentuose perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams (toliau kartu – pirkimų vykdytojai) tais atvejais, kai perkamos ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos projektavimo paslaugos, ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių rekonstravimo projektavimo paslaugos, ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos darbai, ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių rekonstravimo darbai, kilnojamųjų daiktų (elektros energijos persiuntimui skirtų žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijų, oro kabelių linijų, požeminių ir povandeninių kabelių linijų ir jų technologinių priklausinių, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalų, linijas laikančių atramų ir kitų technologinių priklausinių, taip pat vartotojo elektros įrenginių, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių, ryšių linijų, ryšių kabelių, ryšių kabelių kanalų sistemų (toliau – kilnojamieji daiktai)) įrengimo projektavimo paslaugos, kilnojamųjų daiktų pertvarkymo projektavimo paslaugos, kilnojamųjų daiktų įrengimo darbai, kilnojamųjų daiktų pertvarkymo darbai, kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo paslaugos, kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) darbai, įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektus, ir investicijų projekte nustatyta investicijų suma, perkant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos projektavimo paslaugas ir ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių rekonstravimo projektavimo paslaugas, arba statybos skaičiuojamoji kaina, nustatyta pagal viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros interneto svetainėje paskelbtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo palyginamuosius ekonominius rodiklius, perkant ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos darbus ir ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių rekonstravimo darbus, arba investicijų projekte nustatyta investicijų suma, perkant kilnojamųjų daiktų įrengimo projektavimo paslaugas, kilnojamųjų daiktų pertvarkymo projektavimo paslaugas, kilnojamųjų daiktų įrengimo darbus, kilnojamųjų daiktų pertvarkymo darbus, kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo paslaugas, kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, yra lygi arba viršija:

1.1. pastatui, kuriam rengiami projektiniai pasiūlymai ir (ar) techninis, ir (ar) darbo, ir (ar) techninis darbo projektas, – 3 mln. Eur, įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius;

1.2. inžineriniam statiniui, kuriam rengiami projektiniai pasiūlymai ir (ar) techninis, ir (ar) darbo, ir (ar) techninis darbo projektas, – 5 mln. Eur, įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius;

1.3. kilnojamajam daiktui, kuriam rengiami projektiniai pasiūlymai ir (ar) techninis, ir (ar) darbo, ir (ar) techninis darbo projektas, – 5 mln. Eur, įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius;

1.4. įgyvendinant urbanizuotoje teritorijoje esančio kvartalo atnaujinimo (modernizavimo) projektą atnaujinamam (modernizuojamam) kvartalui, kuriam rengiami projektiniai pasiūlymai ir (ar) techninis, ir (ar) darbo, ir (ar) techninis darbo projektas, – 3 mln. Eur, įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius.

2. Šio nutarimo 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytų techninio projekto, darbo projekto ar techninio darbo projekto projektavimo paslaugų pirkimų procedūros pradėtos nuo 2022 m. vasario 28 d., išskyrus atvejus, kai jos atliekamos pagal iki 2022 m. vasario 28 d. sudarytas preliminariąsias sutartis, kurių pagrindu vyksta atnaujintas tiekėjų varžymasis, ar sukurtas dinamines pirkimo sistemas, pagal kurias atliekami pirkimai.

3. Jeigu pirkimo objekto kaina yra lygi šio nutarimo 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytai investicijų sumai ar skaičiuojamajai kainai ar ją viršija ir pirkimo objektas skaidomas dalimis ar etapais, kuriais projektuojami, statomi, įrengiami objektai yra susiję funkciškai ir technologiškai vienas su kitu ir jų rezultatas kaip visuma atlieka vieną ūkinę ar techninę funkciją, tai pirkimo dokumentuose turi būti nurodyti statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo kriterijai.

4. Nustatyti, kad statinio informacinio modeliavimo metodų, statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo kriterijų ir atvejų, nurodytų šio nutarimo 1 punkte, neprivaloma nurodyti pirkimo dokumentuose, kai:

4.1. perkamos projektinių pasiūlymų rengimo paslaugos;

4.2. perkami kultūros paveldo statinių (ar jų dalių) ir kitų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai, kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai ir šių darbų projektavimo paslaugos;

4.3. perkami statybos darbai netaikius statinio informacinio modeliavimo metodų rengiant techninį projektą, darbo projektą, techninį darbo projektą;

4.4. perkamos su Lietuvos Respublikos Seimo pripažintais ypatingos valstybinės svarbos projektais ir (ar) Lietuvos Respublikos Vyriausybės pripažintais valstybei svarbiais projektais susijusios paslaugos, darbai.

5. Rekomenduoti pirkimų vykdytojams statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo kriterijus aplinkos ministro nustatyta tvarka nurodyti pirkimo dokumentuose tais atvejais, kai perkamos ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos projektavimo paslaugos, ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių rekonstravimo projektavimo paslaugos, ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos darbai, ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių rekonstravimo darbai, kilnojamųjų daiktų įrengimo projektavimo paslaugos, kilnojamųjų daiktų pertvarkymo projektavimo paslaugos, kilnojamųjų daiktų įrengimo darbai, kilnojamųjų daiktų pertvarkymo darbai, kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo paslaugos, kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) darbai įgyvendinant urbanizuotose teritorijose esančių kvartalų atnaujinimo (modernizavimo) projektus, kai statiniai, kilnojamieji daiktai, kvartalai neatitinka 1 punkte nurodytų atvejų.

6. Nustatyti, kad:

6.1. 2026 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 1.1 papunkčio redakcija:

„1.1. pastatui, kuriam rengiami projektiniai pasiūlymai ir (ar) techninis, ir (ar) darbo, ir (ar) techninis darbo projektas, – 1,5 mln. Eur, įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius;“.

6.2. 2026 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 1.2 papunkčio redakcija:

„1.2. inžineriniam statiniui, kuriam rengiami projektiniai pasiūlymai ir (ar) techninis, ir (ar) darbo, ir (ar) techninis darbo projektas, – 3 mln. Eur, įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius;“.

6.3. 2026 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 1.3 papunkčio redakcija:

„1.3. kilnojamajam daiktui, kuriam rengiami projektiniai pasiūlymai ir (ar) techninis, ir (ar) darbo, ir (ar) techninis darbo projektas, – 3 mln. Eur, įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius;“.

6.4. 2026 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 1.4 papunkčio redakcija:

„1.4. įgyvendinant urbanizuotoje teritorijoje esančio kvartalo atnaujinimo (modernizavimo) projektą atnaujinamam (modernizuojamam) kvartalui, kuriam rengiami projektiniai pasiūlymai ir (ar) techninis, ir (ar) darbo, ir (ar) techninis darbo projektas, – 1,5 mln. Eur, įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius;“.“

2. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros baigiamos vykdyti pagal teisinį reguliavimą, galiojusį iki šio nutarimo įsigaliojimo.

Ministrė Pirmininkė                                                     Ingrida Šimonytė

Aplinkos ministras                                                    Simonas Gentvilas

Su nutarimu susipažinti galite čia

Su Užsakovo informacijos reikalavimais susipažinti galite čia